Czarna15

105 tekstów – auto­rem jest Czar­na15.

To całkiem za­baw­ne, gdy oso­ba która była z na­mi przez wiele lat, nag­le sta­je się tą, którą chce­my zat­rzy­mać na całe życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lipca 2015, 23:00

Nie jes­tem połówką i nie szu­kam połówki. Pot­rze­buję całości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lipca 2015, 09:16

Był sprzedawcą scyzoryków

Był sprze­dawcą scy­zoryków.
Wi­dywałam go często, stojące­go ze swym małym kra­mem.
Scy­zory­ki, były je­go pasją
A wi­zytówką
Uśmiech
Szcze­ry (?)
Nikt nie wie­dział, każdy pytał
Cze­mu on?
Był sprze­dawcą scy­zoryków.
Scy­zory­kiem prze­ciął żyły.
Zgasła wizytówka
Uśmiech
Szcze­ry (?) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2014, 18:32

Może i dra­maty­zuje, ale w ob­liczu zag­rożenia po­win­niśmy się zas­ta­nowić, czy ar­mia złożona z pseudo "mężczyzn" w ob­cisłych spod­niach, wy­posażonych w to­reb­ki, zro­bi na naszym wro­gu wrażenie, dop­ro­wadzając do tak­tyczne­go od­wro­tu, czy raczej wy­woła uśmiech politowania?

Roz­poczy­nam no­wy roz­dział me­go życia za­tytuowa­ny "Do­mini­ka na tro­pie praw­dzi­wych mężczyzn" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2014, 21:23

Zaw­sze gdy wychodzę z do­mu, uderza mnie zgniły smród niena­wiści. Ilek­roć pat­rzę ludziom w oczy, widzę w nich brak to­leran­cji.
Co się dzieje z tym światem?

Dra­mat Współczes­ny, roz­gry­wający się na moich oczach. 

myśl • 3 marca 2014, 21:07

Jak mogę żyć w kra­ju, gdzie rząd ma ab­so­lutną władzę nad oby­wate­lami, a oby­wate­le nad rządem nie mają żad­nej?

Kar­mią nas kłam­stwa­mi tyl­ko po to byśmy ich wyb­ra­li, aby znów mog­li ro­bić co im się żyw­nie podoba. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2014, 21:20

Może to i dziw­ne, jed­nak po­mimo iż jest między na­mi 20 lat różni­cy, to On jest moim naj­lep­szym przy­jacielem, nau­czył mnie jak żyć. Każda spędzo­na z Nim chwi­la jest cen­na. Kocham te [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2014, 19:41

Naj­piękniej­szy dar ja­ki kiedy­kol­wiek ot­rzy­małam; świado­mość że miłość jest trwała. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2014, 16:09

Właśnie w ta­kie wie­czo­ry, uświada­miam so­bie że nie boję się śmier­ci, że po dru­giej stro­nie cze­ka na mnie zbyt wiele osób bym mogła czuć się tam samotna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2014, 21:32

Błądząc po świecie spot­kałam wielu ludzi. By­li ta­cy, którzy brak władzy uważali za powód do za­bija­nia, po­kazując tym iż wca­le nie ro­zumieją pojęcia anar­chiz­mu. Niektórzy ludzie ba­li się bólu, co strasznie mnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2014, 21:14
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarna15

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 lipca 2015, 23:00Czarna15 do­dał no­wy tek­st To całkiem za­baw­ne, gdy [...]

2 lipca 2015, 09:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem połówką i [...]

2 lipca 2015, 09:16Czarna15 do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem połówką i [...]

5 czerwca 2014, 18:32Czarna15 do­dał no­wy tek­st Był sprze­dawcą scy­zoryków